Duurzaamheid en beleggen

Duurzaamheid is een onderwerp dat al jaren actueel is, maar wel steeds meer aandacht krijgt. Het is een breed, veelomvattend thema en speelt voor ons Nederlanders een rol in ons dagelijks leven. Afval scheiden, bewust omgaan met energie, hoe gebruiken we schaarse of vervuilende grondstoffen en hebben we oog voor rechten van mensen en dieren. Velen vinden aandacht hiervoor belangrijk, maar er bestaan zeker persoonlijke verschillen als het om voorkeuren of keuzes gaat.

Ook in het bedrijfsleven is de aandacht voor duurzaamheid in de laatste jaren groter geworden. Duurzaamheid wordt vaak beschreven en gemeten door verschillende criteria die samengevat in 3 categorieën vallen: milieu (“environment”), maatschappij (“social”) en goed bestuur (“governance”). De afkorting hiervoor, ESG, heeft u vast wel eens gezien. Naast een financieel jaarverslag publiceren veel bedrijven tegenwoordig een duurzaam jaarverslag. In Europa is dat vanaf 2023 verplicht voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers en een bepaalde omvang van omzet/balans.

Deze aandacht voor duurzaamheid is mede het gevolg van politieke beslissingen. Zo heeft de Europese Commissie vijf jaar geleden een plan aangenomen voor de financiering van duurzame groei (“action plan for financing sustainable growth”, maart 2018). Uitgesplitst naar drie deelgebieden heeft dit plan als hoofddoel om meer te investeren in duurzame projecten om zo economie en duurzaamheid meer te integreren. De financiële sector heeft daarbij een grotere rol gekregen in “de verwezenlijking van een goed functionerende economie die tevens de ecologische en sociale doelstellingen haalt”.

Daartoe is een meer nauwe definitie nodig van wat “duurzaam” behelst. Het opzetten van een classificatiesysteem zou daarbij moeten helpen. Helaas is het in de afgelopen jaren moeilijk gebleken om er helderheid en eenduidigheid over te verschaffen. Ook hier spelen, net als in onze persoonlijke levens, verschillen in interpretatie en voorkeuren een grote rol. Discussies of kernenergie, aardgas en de luchtvaartindustrie wel of niet “groen” zijn, of waar de grens hiervoor ligt, zijn hiervan voorbeelden.

Het actieplan heeft geleid tot wetgeving op vier deelgebieden. Verkort en versimpeld komt het onder andere op het volgende neer:

  • De zogenaamde “taxonomie” beschrijft welke activiteiten duurzaam zijn. Hierbij is de activiteit wetenschappelijk getoetst op het voorkomen of beperken van de gevolgen van klimaatverandering.
  • Vermogensbeheerders zullen moeten nadenken en uitleggen hoe wordt omgegaan met duurzaamheidsfactoren bij afwegingen over risico’s.
  • Er zijn benchmarks nodig om inzicht te verschaffen in de impact (bijvoorbeeld minder CO2 uitstoot) die met de belegging wordt bereikt.
  • Bij het beleggen voor derden moet duidelijk worden of de vermogenseigenaar voorkeuren heeft op het gebied van duurzaamheid die in de beleggingsportefeuille moeten worden toegepast.
  • Sinds maart 2021 is in Europa de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van kracht, een deelgebied van het EU actieplan. De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en het Klimaatakkoord van Parijs. Het doel van de SFDR is om de informatieverstrekking aan beleggers over de effecten op duurzaamheid door het beleggingsbeleid en de beleggingsbeslissingen door financiële marktpartijen, te verbeteren.

Duurzaamheid en uw beleggingsportefeuille: heeft u duurzaamheidsvoorkeuren?

De hiervoor beschreven wetgeving op taxonomie, duurzaamheidsfactoren en voorkeuren is sinds 2018 stapsgewijs van start gegaan. Sinds augustus vorig jaar is een nieuwe fase ingegaan. Het beleggingsprofiel van iedereen die vermogen laat beheren, moet worden aangevuld met informatie over duurzaamheidsvoorkeuren. Dat is de reden dat in de gesprekken die wij met u (gaan) voeren, het thema duurzaamheid aan bod komt. Daarbij vragen wij naar uw eventuele voorkeur op het gebied van duurzaamheid. Verder bespreken we of u vindt dat daarmee wel of geen rekening gehouden moet worden in uw beleggingsportefeuille en de manier waarop wij daar bij Sequoia invulling aan kunnen geven.

Wij zijn van mening dat we alleen iets kunnen aanbieden als we dat ook kunnen waarmaken. Het beleid zoals wij dat voeren op het gebied van duurzaamheid is sterk afhankelijk van data. Daarnaast bestaan er verschillen in mening of een activiteit wel of niet duurzaam is en veranderen die meningen soms (denk aan de Europese Commissie en de discussie over kernenergie of aardgas). Duurzaamheid is nou eenmaal niet een vaststaand begrip dat voor iedereen hetzelfde inhoudt. Wij hebben daarom keuzes gemaakt die mogelijk aangepast worden in de loop van de tijd. In de gesprekken met u zullen wij daar nader op ingaan.

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.