Algemene Voorwaarden

van Sequoia Vermogensbeheer B.V.

Artikel 1 Algemeen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Sequoia
Vermogensbeheer B.V. (hierna: Sequoia) zal verlenen.
1.2. De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van de Cliënt wordt uitdrukkelijk niet aan-vaard.
1.3. Sequoia is aangesloten bij het DSI (Dutch Securities Institute). De Cliënt wordt geacht de hier-uit voortvloeiende verplichtingen voor Sequoia te respecteren.
1.4. Indien een of meerdere bepalingen in de tussen partijen gesloten Overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Sequoia en de Cliënt zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
1.5. Voor zover de Algemene Voorwaarden afwijken van het bepaalde in de tussen partijen geslo-ten Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van die Overeenkomst.
1.6. Behoudens voor zover uit de context anders blijkt, zijn de woorden en uitdrukkingen die in de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven gedefinieerde woorden en uitdrukkingen, die de daar toegekende betekenis hebben.
1.7. De Overwegingen, Bijlagen en Annexen zijn onverbrekelijk verbonden met, en maken deel uit van, de tussen Sequoia en de Cliënt gesloten Overeenkomst. Een verwijzing naar de Overeenkomst omvat derhalve tevens een verwijzing naar de Overwegingen, Bijlagen en Annexen.
1.8. De woorden “daaronder begrepen” en woorden van gelijke strekking betekenen “daaronder begrepen doch niet beperkt tot”.
1.9. Een verwijzing naar een persoon geldt als een verwijzing naar een natuurlijk persoon, een personenvennootschap of een rechtspersoon. Het enkelvoud wordt geacht mede te omvatten het meervoud en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvat-ten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

Artikel 2 Risico beleggen in effecten
2.1. Door ondertekening van de Overeenkomst geeft de Cliënt uitdrukkelijk te kennen:
(i) geheel te zijnen genoegen te zijn ingelicht over de risico’s en gevolgen
verbonden aan het beleggen in financiële instrumenten (Bijlage7); en
(ii) zich volledig bewust te zijn van de daaraan verbonden risico’s en gevolgen.
2.2. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden
geen garantie voor de toekomst.

Artikel 3 Passende dienstverlening
3.1. Sequoia wint, in het belang van de Cliënt, voorafgaand aan de dienstverlening informatie in over de kennis en ervaring van de Cliënt voor zover deze redelijkerwijs relevant is voor de dienst-verlening aan de Cliënt en de informatie is wat de hoeveelheid betreft evenredig aan het soort Cliënt, de aard en omvang van de dienstverlening en de beoogde financiële instrumenten, de complexiteit er van en de samenhangende risico’s. De informatie bevat onder meer gegevens over:
a) de dienstverlening en financiële instrumenten;
b) de aard, het volume en de frequentie van de transacties in financiële instrumen-ten van de Cliënt en de periode waarin deze zijn verricht; en
c) de opleiding en/of het beroep of, voor zover relevant, het vroegere beroep of de vroegere beroepen van de Cliënt.
3.2. Sequoia mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door Cliënt verstrekte infor-matie. Cliënt wordt geacht zich er van bewust te zijn dat onjuiste en/of onvolledige informatie er toe kan leiden dat de aangeboden en/ of verleende diensten niet passend of zelfs nadelig kunnen zijn voor de Cliënt.
3.3. Op basis van deze informatie zal Sequoia beoordelen of de beoogde dienstverlening passend is voor de Cliënt.

Artikel 4 Door de Cliënt verstrekte en te verstrekken informatie
4.1. Op basis van de door de Cliënt aan Sequoia verstrekte informatie heeft Sequoia samen met de Cliënt diens beleggingsdoeleinden en risicoprofiel vastgesteld. Een en ander is vastgelegd in het Cliëntprofiel.
4.2. Het is de verantwoordelijkheid van Cliënt om Sequoia onverwijld op de hoogte te stellen van substantiële wijzigingen in zijn financiële positie en/of veranderingen in zijn persoonlijke omstan-digheden, die van zodanige aard zijn dat aanpassing van zijn Cliëntprofiel geraden is. Zolang dat niet is gebeurd, zal Sequoia er van uit mogen gaan dat het Cliëntprofiel onverkort geldt.

Artikel 5 Uitvoering van een overeenkomst
5.1. Sequoia zal zich er voor inspannen een overeenkomst naar beste vermogen en inzicht uit te voeren doch kan niet worden geacht zich te verplichten tot het verwezenlijken van enig concreet resultaat.
5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van een overeenkomst dit vereist, heeft Sequoia de gelegenheid voor bepaalde werkzaamheden derden in te schakelen.
5.3. Sequoia is gerechtigd de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen zijn voor Cliënt bindend 30 dagen nadat zij schriftelijk aan Cliënt zijn kennis gegeven.
5.4. Indien Cliënt niet akkoord gaat met de wijziging en/of aanvulling dient hij binnen 30 dagen na vorenbedoelde kennisgeving zulks mede te delen. Sequoia zal na ontvangst van deze mededeling de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen.
5.5. Sequoia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Sequoia is uit gegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolle-digheid voor Sequoia kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6 Wijze van Beheer en periodiek overleg
6.1. Opdrachten voor het uitvoeren van effectentransacties zullen in beginsel alleen worden gege-ven aan de Depotbank. De Cliënt heeft kennis genomen van de inhoud van het “best execution” beleid van Sequoia als bedoeld in artikel 4:90 van de Wft. Sequoia verklaart dat het ten behoeve van de Cliënt laten uitvoeren van transacties door de Bank in dat beleid past. Zie artikel 4.2 van de Vermogensbeheerovereenkomst.
6.2. Sequoia zal bij het Beheer steeds de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. Zie artikel 2.3 van de Vermogensbeheerovereenkomst.
6.3. Sequoia zal het Beheer baseren op het Portefeuilleprofiel. Indien een in het Portefeuillepro-fiel voorkomende bandbreedte ten gevolge van koersschommelingen wordt overschreden, is Se-quoia niet gehouden onverwijld tot aanpassing van de portefeuille over te gaan, maar kan zij ten aanzien van het moment en de wijze waarop zij daartoe overgaat alle relevante marktomstandig-heden daarbij in aanmerking nemen.
6.4. Sequoia is gerechtigd, maar niet verplicht, om het stemrecht op onder het beheer vallende zakelijke waarden uit te oefenen. De Cliënt blijft gerechtigd om zelf het stemrecht uit te oefenen op voorwaarde dat hij Sequoia daarvan vooraf op de hoogte stelt. Sequoia zal in beginsel geen gebruik maken van het stemrecht.
6.5. Tenminste eens per twaalf maanden vindt een gesprek plaats tussen de Cliënt en Sequoia, waarin, onder meer, zal worden vastgesteld of de uitgangspunten en doelstellingen van de
Cliënt ter zake van het Beheer zijn gewijzigd. Als dat het geval blijkt te zijn, zal de inhoud van het Cliëntenprofiel respectievelijk het Portefeuilleprofiel worden aangepast en zal het Beheer na on-dertekening door de Cliënt van de aldus gewijzigde profielen conform de inhoud daarvan plaats-vinden.

Artikel 7 Rapportage over Beheer
7.1. Sequoia zal tenminste één keer per kwartaal aan de Cliënt een schriftelijke rapportage ver-strekken (in €, tenzij anders overeengekomen) die voldoet aan de in de toepasselijke regelgeving gestelde regels en waarin tenminste vermeld zal zijn:
(i) de tot het Belegbare Vermogen behorende effecten per soort (en de slotkoersen
van die effecten per de ultimo van het verstreken kalenderkwartaal);
(ii) de waarde en samenstelling van het Belegbare Vermogen (per de ultimo van
het verstreken kalenderkwartaal);
(iii) de spreiding (per sector en geografisch, per vermogensklasse, per valuta);
(iv) alle kosten die over deze periode in rekening zijn gebracht;
(v) de in deze periode gedane transacties;
(vi) een vergelijking van de resultaten over de overzichtsperiode met de meest in aanmerking komende vergelijkingsmaatstaven.
7.2. Indien de Cliënt niet binnen 30 dagen na verzending van een rapportage schriftelijk (waaron-der wordt verstaan brief of telefax) te kennen geeft zich niet te kunnen verenigen met de inhoud van de opgave, wordt de Cliënt geacht Sequoia te hebben gedechargeerd ter zake van het Beheer gedurende de betreffende periode.

Artikel 8 Bewaring gelden en/of effecten; relatie met de Bank
8.1. De Cliënt zal er zorg voor dragen dat de Rekening geopend is en gehandhaafd blijft geduren-de de looptijd van deze overeenkomst.
8.2. De Cliënt en Sequoia zullen met de Bank een overeenkomst aangaan waarin de onderlinge relatie met betrekking tot de Rekening en het Beheer wordt vastgelegd.
8.3. Sequoia zal gelden en/of effecten niet in ontvangst of onder zich nemen, maar daartoe ge-bruik maken van de diensten van de Bank. Sequoia zal er zorg voor dragen dat creditering of debi-tering van de tot de Rekening behorende effectenrekening van de Cliënt geschiedt tegen gelijktij-dige debitering of creditering van de tot de Rekening behorende geldrekening.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1. Sequoia zal niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van waardedaling, koersdaling, door Cliënt geleden verliezen of welke andere oorzaak ook, behalve indien en voor zover (rechtens) komt vast te staan dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld of grove nalatigheid van Sequoia bij het verrichten van de door haar verleende diensten. Cliënt vrijwaart Sequoia voor aanspraken van derden met betrekking tot de door haar verrichte diensten.
9.2. Verder is Sequoia niet aansprakelijk ten opzichte van Cliënt voor handelen of nalaten van, door Cliënt op advies van Sequoia, ingeschakelde derden (zoals banken of commissionairs).

Artikel 10 Vergoedingen en kosten
10.1. Cliënt zal Sequoia periodiek een vergoeding betalen. De betalingstermijn is 14 dagen.
10.2. Alle kosten die voortvloeien uit de effectendienstverlening (transactiekosten, etc.) zijn ten laste van de Cliënt en zullen door de Bank in rekening worden gebracht.
10.3. Cliënt verleent Sequoia uitdrukkelijk volmacht om te beschikken over de Rekening voor zover dit strekt tot betaling van de in het eerste artikellid genoemde vergoedingen en kosten. Deze vol-macht blijft van kracht na beëindiging van de tussen partijen gesloten overeenkomst, totdat de laatste termijn van de vergoeding is geïncasseerd.
10.4. Sequoia behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen indien de omstandigheden daar-toe aanleiding geven. Wijzigingen zullen tenminste dertig dagen voordat zij worden doorgevoerd schriftelijk aan de Cliënt worden medegedeeld. Indien Cliënt niet akkoord gaat met de wijziging dient hij binnen dertig dagen na vorenbedoelde kennisgeving zulks mede te delen. Sequoia zal na ontvangst van deze mededeling de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen.

Artikel 11 Persoonsgegevens en classificatie Cliënt
11.1. Cliënt gaat akkoord met opneming van persoonsgegevens hem aangaande in de cliëntenre-gistratie van Sequoia. Deze persoonsgegevens omvatten tenminste naam, adres, woonplaats, en de overige gegevens welke bij of naar aanleiding van een overeenkomst zijn verstrekt. Sequoia mag deze gegevens mede verwerken met het oog op het aanbieden aan Cliënt van andere dien-sten of producten van de groep van ondernemingen waartoe Sequoia behoort, tenzij Cliënt daar-tegen bezwaar heeft gemaakt. Op de verwerking van deze gegevens is de
Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing.
11.2. Sequoia zal deze gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en alleen die gegevens gebruiken die nodig zijn voor haar dienstverlening. Zij stelt die gegevens niet aan derden ter be-schikking tenzij:
– dat voortvloeit uit verplichtingen die Cliënt jegens Sequoia is aangegaan; of
– dat noodzakelijk is voor het (doen) uitvoeren van transacties; of
– gegevens op grond van een wettelijk voorschrift (bijvoorbeeld de Wet financieel
toezicht) ter beschikking gesteld moeten worden aan een derde; of
– melding van bepaalde transacties gedaan moet worden. (Dit zal zich bijvoorbeeld
voordoen als Sequoia een redelijk vermoeden heeft dat orders of transacties plaatsvinden op basis van verboden gebruik/ misbruik van voorwetenschap of marktmanipulatie inhouden dan wel er sprake is van een ongebruikelijke transactie als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme. Sequoia kan in een dergelijk geval wettelijk gehou-den zijn om mededeling aan de Cliënt dat een melding is gedaan achterwege te laten en is overigens niet verplicht van een gedane of voorgenomen melding mededeling te doen aan de Cliënt.)
11.3. Cliënt heeft recht op inzage, correctie, aanvulling, afscherming, beperking van de verwer-king, overdraagbaarheid en verwijdering van zijn persoonsgegevens.
11.4. Cliënt zal worden geïnformeerd als zijn persoonsgegevens zijn verbeterd, worden beperkt of verwijderd.
11.5. Sequoia deelt nieuwe klanten in een van de volgende categorieën in: niet-professionele be-leggers, professionele beleggers of in aanmerking komende tegenpartijen (van hoog naar laag beschermingsniveau). In de wet, artikelen 4:18a tot en met 4:18e Wft, zijn de kenmerken van de verschillende categorieën opgenomen. De cliëntclassificatie bepaalt o.m. welke mate van beleg-gersbescherming van toepassing is.
11.6. Ter voldoening aan de verplichting vervat in artikel 4:18 van Wft kwalificeert Sequoia in het algemeen Cliënt als niet-professionele belegger zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van die wet. Daardoor heeft de Cliënt recht op het hoogste beschermingsniveau van de Wft. Op grond van de Wft heeft de Cliënt het recht Sequoia te verzoeken om hem, indien aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan, te kwalificeren als professionele belegger (en daarmee te opteren voor een lager beschermingsniveau). Sequoia zal in dat geval gebruik maken van haar wettelijk recht om een dergelijk verzoek niet te honoreren.

Artikel 12 Belangentegenstellingen
12.1. Naar beste weten van Sequoia zijn er geen belangentegenstellingen tussen Sequoia en de Cliënt en/of tussen de Cliënt en andere cliënten van Sequoia onderling. Indien zich een belangen-tegenstelling mocht voordoen, zal Sequoia de Cliënt hiervan in kennis stellen.
12.2. Sequoia heeft een beleid ter voorkoming van belangentegenstellingen gemaakt. Indien ge-wenst kunt u dit beleid bij ons opvragen.

Artikel 13 Garantieregeling
13.1. Op grond van het beleggerscompensatiestelsel (het “BCS”) als vervat in artikel 8 tot en met 17 van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en deposito garan-tie Wft heeft een cliënt van Sequoia die voldoet aan de voor toepasselijkheid van het BCS gestelde criteria recht op een bedrag van maximaal € 20.000 indien Sequoia onverhoopt niet kan voldoen aan haar verplichtingen tot teruggave van effecten en/of gelden waar die cliënt
recht op heeft. Dergelijke situaties zouden zich kunnen voordoen bij een faillissement of surséance van betaling van Sequoia. Voor beantwoording van de vraag of een beroep op het BCS mogelijk is, is de officiële tekst van het BCS bepalend. (De tekst van bovenbedoeld besluit is te vinden op de website van de AFM: www.AFM.nl.).

Artikel 14 Duur en beëindiging van de overeenkomst
14.1. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en gaat in op het moment dat Se-quoia de door de Cliënt getekende overeenkomst heeft ontvangen.
14.2. Deze overeenkomst is door ieder der partijen dagelijks opzegbaar door middel van een schriftelijk/elektronisch bericht aan de andere partij. De opzegging heeft effect zodra de andere partij het bericht heeft ontvangen.
14.3. Indien de Cliënt in surséance van betaling of faillissement geraakt of (als de Cliënt een rechtspersoon is) wordt ontbonden of (als de Cliënt een natuurlijk persoon is) overlijdt, onder cu-ratele wordt gesteld of zijn vermogen geheel of gedeeltelijk onder bewind wordt gesteld, eindigt de relatie tussen partijen daardoor niet onmiddellijk vanzelf. Als zich één van de genoemde om-standigheden voordoet zijn de Cliënt en diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel en zijn gemachtigden verplicht dit onmiddellijk schriftelijk aan Sequoia mee te delen, waarna Se-quoia met hem of hen in overleg treedt. De relatie wordt dan opgeschort vanaf het moment dat bovenbedoelde mededeling door Sequoia is ontvangen en redelijkerwijs in haar administratieve organisatie kan zijn verwerkt, in die zin dat Sequoia vanaf dat moment geen beheerdaden meer verricht. Partijen zullen alsdan afspreken of het Beheer – al dan niet op gewijzigde grondslag – wordt voortgezet; alles onverminderd de bevoegdheid van Sequoia om de relatie met onmiddellij-ke ingang te beëindigen als bedoeld in 14.2.
14.4. Sequoia is gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de tussen Sequoia en Cliënt gesloten overeenkomst over te dragen dan wel in te brengen, over te laten gaan of anders-zins aan een door Sequoia aan te wijzen derde indien en voor zover deze overdracht/overgang verband houdt met een omzetting van de rechtsvorm waarin de onderneming van Sequoia wordt gedreven.
14.5. Effectentransacties die op de datum van beëindiging van de overeenkomst nog niet zijn voltooid, zullen door Sequoia zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van die overeen-komst worden afgewikkeld, behalve voor zover Cliënt en Sequoia schriftelijk anders overeenko-men. Voor het overige zal Sequoia geen transacties initiëren na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 15 Diversen
15.1 Sequoia heeft het recht om telefoongesprekken op een geluidsdrager vast te leggen.
Sequoia is verplicht om aldus vastgelegde gesprekken 5 tot 7 jaar te bewaren en/of te archiveren dan wel aan Cliënt ter beschikking te stellen in welke vorm dan ook. Sequoia heeft het recht om dergelijke opnamen als bewijsmiddel te gebruiken.
15.2 Schriftelijke mededelingen aan de Cliënt zullen alleen rechtsgeldig kunnen worden gedaan aan het door hem aan Sequoia opgegeven vestigingsadres.
15.3 Schriftelijke mededelingen aan Sequoia zullen alleen rechtsgeldig gedaan kunnen worden aan het volgende adres: Stationsweg 6, 6861 EG Oosterbeek.

Artikel 16 Toepasselijk recht, jurisdictie
16.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
16.2 Geschillen zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amster-dam.
16.3 In afwijking van het bepaalde in het vorige artikellid kan de Cliënt een geschil schriftelijk aan-hangig maken bij de Geschillencommissie financiële dienstverlening van het Klachteninstituut Fi-nanciële Dienstverlening (KiFiD), mits (i) de klacht eerst schriftelijk is ingediend bij Sequoia; en, indien Sequoia de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, (ii) Cliënt niet tevreden is met het oordeel van de Ombudsman Financiële Dienstverlening. (Informatie over het KiFiD, het Regle-ment Ombudsman Financiële Dienstverlening en het Reglement Geschillencommissie Financiële Dienstverlening zijn te vinden op de website van het KiFiD: www.kifid.nl).

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62851799.

januari 2022

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.