Privacy Statement

van Sequoia Vermogensbeheer B.V.

Inleiding
Om onze diensten in overeenstemming met onze zorgplicht en wettelijke verplichtingen uit te kunnen voeren hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Bescherming van die gegevens en controle daarover is voor ons essentieel. In dit Privacy Statement beschrijven wij in het kort ons beleid ten aanzien van de bescherming van de privacy van uw bij ons bekende gegevens.

Bronnen waaruit wij persoonsgegevens verkrijgen
De bedoelde gegevens zijn voornamelijk van uzelf afkomstig (door u aan ons verstrekt voor aanvang van en gedurende onze relatie ter voldoening aan onze wettelijke “know your customer” verplichting en onze verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme). Maar voor controle- of marketingdoeleinden verwerken wij ook informatie afkomstig van anderen, zoals sociale media, Google of de Kamer van Koophandel.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren, omdat wij dat verplicht zijn op basis van de wet, of omdat wij daarbij rechtmatige belangen hebben. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is.

Wij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij het gaat om:

  • toezichthouders of overheden (zoals de AFM, DNB en de Belastingdienst), wanneer dat wettelijk verplicht is. Wij onderzoeken in dergelijke gevallen altijd nauwkeurig de bevoegdheid van de betreffende instantie en zien er op toe dat procedurele privacy-waarborgen goed in acht genomen worden. Wij zijn bijvoorbeeld op grond van MiFID II wettelijk verplicht de gegevens van uw transacties te rapporteren aan de AFM.
  • partijen die wij nodig hebben om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (zoals bijvoorbeeld de bank waar u uw geld- en effectenrekening aanhoudt, partijen die ons helpen bij het rapporteren over uw vermogen, onze IT-providers). In dergelijke gevallen zullen wij afspraken maken met die partijen ter bescherming van uw persoonsgegevens en ter waarborging van uw, hieronder beschreven, privacy rechten.


Uw recht op privacy

U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die u inschakelt.

Bij de inhoudelijke beoordeling van uw verzoek zullen wij uw (privacy)belangen tegen onze belangen afwegen, vanzelfsprekend met inachtneming van de toepasselijke regelgeving.

Contact, klachten
Voor vragen of uitoefening van uw privacy rechten of het indienen van een klacht over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze compliance officer:

Sequoia Vermogensbeheer B.V.
H.W. de Wit-Bosse
Stationsweg 6, 6862 EG Oosterbeek
088-2057979
e-mail: privacy@www.sequoiabeheer.nl

Toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens
U kunt desgewenst contact opnemen met onze toezichthouder op het gebied van
persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

PDF Download

Inloggen

Klik op onderstaande button om direct in te loggen in uw portefeuille.

Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier voor een instructievideo.

Wilt u liever direct inloggen bij de bank van uw keuze, klik dan hier.